Vedtægter

Vedtægter for Havklit Grundejerforening. Stiftet den 20. maj 2002.

Hent som pdf.

Foreningens navn er Havklit Grundejerforening.

Foreningens formål er at varetage grundejernes interesser i almindelighed, herunder vedligeholdelse af vore veje samt medvirke til at sikre områdets natur og miljø.

Enhver grundejer, der ejer grund beliggende på Vestklitvej, Havklitvej, Genvej og Milevej kan optages som medlem. Er der flere tinglyste ejere af en grund, kan disse alene have ét medlemskab.

Medlemskab opnås ved tilmelding til formanden ved e-mail.

Kun medlemmer har stemmeret og indflydelse på foreningens arbejde.

Ved salg af en grund/et sommerhus overgår medlemskabet automatisk til den nye ejer, der oplyser sin e-mail adresse til formanden.

Foreningens kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling for et år ad gangen.

Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen, således at 2 medlemmer afgår i lige år, og 3 i ulige år. Genvalg kan finde sted.

Hvert år vælges ligeledes 1 bestyrelsessuppleant for en toårig periode. Genvalg kan finde sted. Den længst siddende suppleant er første suppleant.

Bestyrelsen vælger selv sin formand og fordeler arbejdet mellem sig. Bestyrelsen forvalter foreningens anliggende og råder over dens midler i overensstemmelse med vedtægterne og de af generalforsamlingen vedtagne beslutninger.

De to suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret.

Formanden sammenkalder bestyrelsen, når han finder det fornødent, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det. For at bestyrelsen kan være beslutningsdygtig, skal mindst 3 medlemmer være til stede. Sagerne afgøres ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Hvis et bestyrelsesmedlem ikke deltager i et bestyrelsesmøde, indtræder første suppleanten på mødet med fulde bestyrelsesrettigheder. Har mere end ét bestyrelsesmedlem forfald, indtræder også anden suppleanten på tilsvarende vilkår.

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Til at revidere foreningens regnskab vælger generalforsamlingen blandt medlemmerne uden for bestyrelsen en revisor samt en revisorsuppleant, hvis valg gælder for 2 år, dog således, at der skiftevis afgår en revisor og en revisorsuppleant. Genvalg kan finde sted.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Den årlige ordinære generalforsamling afholdes Skærtorsdag formiddag.

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes efter vedtagelse i bestyrelsen, eller når mindst 1/5 af medlemmerne fremsender motiveret ønske herom til formanden via e-mail.

Enhver generalforsamling indvarsles med mindst 14 dages varsel, enten ved skriftlig meddelelse, ved brev afleveret på sommerhusadressen, eller via e-mail.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning om foreningens virksomhed.
  3. Aflæggelse af det reviderede regnskab.
  4. Fastsættelse af kontingent.
  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen jfr. § 5.
  6. Valg af revisor, jfr. § 7.
  7. Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne.
  8. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden skriftligt i hænde senest 21 dage før generalforsamlingen afholdes.

Ved stemmeafgivning på generalforsamlingen har hvert medlem 1 stemme. Har et medlem mere end én ejendom, kan medlemmet højst afgive 2 stemmer.

Har en ejendom flere ejere, kan der kun afgives én stemme fra den pågældende ejendom. Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt til et medlem.

Forelagte sager afgøres ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver ændring af foreningens vedtægter, at mindst 1/3 af medlemmerne er repræsenteret, og at vedtægtsændringen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Er der mindre end 1/3 af medlemmerne repræsenteret, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling med mindst 14 dages varsel. Denne forsamling vil være beslutningsdygtig uanset antallet af repræsenterede medlemmer – også her kræves det fortsat, at vedtægtsændringerne vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Foreningens opløsning kan alene vedtages på en dertil indkaldt generalforsamling, hvor mindst 2/3 af medlemmerne er repræsenteret, og mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for. Er mindre end 2/3 af medlemmerne repræsenteret, indkaldes til en ny generalforsamling inden 1 måned og med mindst 14 dages varsel. Foreningens opløsning kan her vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uanset antallet af repræsenterede medlemmer.

I tilfælde af foreningens opløsning træffer generalforsamlingen beslutning om, hvorledes en eventuel formue skal anvendes. Beslutning træffes ved almindelig flertal.

Bestyrelsen er bemyndiget til administrativt at foretage justeringer af grundejerforeningens vedtægter, som måtte være nødvendige grundet krav fra offentlige myndigheder, uden at reglerne for vedtægtsændringer følges. Bestyrelsen skal på førstkommende generalforsamling redegøre for sådanne ændringer.

Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser. Foreningen hæfter alene med den tilvejebragte fællesformue.

Ved udtræden har medlemmerne ikke krav på nogen andel af foreningens formue.

Udmeldelse kan ske til formanden ved e-mail med mindst 3 måneders varsel og med virkning fra årets udgang. Ved salg, hvor medlemskabet overgår til den nye ejer, sker udtræden dog i forbindelse med salget af ejendommen.

Nærværende vedtægter er vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 15. november 2020.